ВИРОБНИК

Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd

Компанія Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd (Techdow), яка була зас­но­ва­на в черв­ні 2004 року, розта­шо­ва­на в інду­стріаль­но­му пар­ку висо­ких тех­но­ло­гій Шеньчжень, де Міністерство нау­ки і тех­но­ло­гій Китаю роз­гля­да­ло його як «висо­ко­тех­но­ло­гіч­ний інду­стріаль­ний парк світо­во­го кла­су». За більш ніж 10 років нако­пи­чен­ня та інно­ва­цій Techdow пере­тво­ри­ла­ся на вели­ке фар­ма­цев­тичне під­при­єм­ство по низь­ко­мо­ле­ку­ляр­ним гепа­ри­нам (НМГ), яке вклю­чає дослід­жен­ня та роз­роб­ки, вироб­ниц­тво та про­даж. Techdow під­т­ри­мує цін­но­сті «Наука, дослід­жен­ня, ста­ран­ність і гар­монія». Techdow має потуж­ні нау­ко­ві дослід­жен­ня та потуж­ність інду­стріалі­за­ції, який про­даєть­ся по всьо­му світу. Techdow нала­го­ди­ла дов­го­стро­ко­ве та ста­більне спів­робіт­ниц­тво з більш ніж 50 відо­ми­ми фар­ма­цев­тич­ни­ми компаніями.

Techdow є най­біль­шим вироб­ни­ком і екс­пор­те­ром LWMH в Китаї. Залежно від потуж­них дослід­жень, пере­до­вих тех­но­ло­гій, надій­ної систе­ми забез­пе­чен­ня яко­сті та чудо­вих мож­ли­во­стей інду­стріалі­за­ції, про­дукт API Techdow (напри­клад, Enoxaparin sodium API) отри­мав сер­ти­фі­кат GMP від ​​більш ніж 20 органів вла­ди, вклю­ча­ю­чи FDA США, ЄС, Австралійський TGA, Бразилія ANVISA , Колумбія INVIMA і так далі. Крім того, Techdow двічі прой­шов перевір­ку FDA США на API без будь-яких недоліків.

Зосередження ува­ги на роз­вит­ку біз­не­су гото­вої дозу­ван­ня гепа­ри­ну та НМГ; На даний момент Techdow став най­біль­шим екс­пор­те­ром гото­вої дозо­ва­ної про­дук­ції НМГ в Китаї. У 2014 році пре­па­рат для ін’єкцій гепа­ри­ну натрію від Techow отри­мав FDA ANDA США, став­ши пер­шим китайсь­ким поста­чаль­ни­ком гепа­ри­ну натрію на аме­ри­кансь­ко­му рин­ку. У 2016 році ком­панія Techdow отри­ма­ла дозвіл на мар­ке­тинг Enoxaparin Sodium для ін’єкцій на рин­ку ЄС, став­ши пер­шим поста­чаль­ни­ком гене­ри­ків Enoxaparin Sodium для ін’єкцій на рин­ку ЄС. У 2016 році наш про­дукт був запу­ще­ний у Польщі, а Techdow UK, Techdow Germany та інші євро­пейсь­кі дочір­ні ком­панії були ство­рені одно­час­но. У 2017 році наш про­дукт був запу­ще­ний в Німеччині, Великобританії та Італії, з тих пір обся­ги про­да­жів і част­ка рин­ку збіль­шу­ва­ли­ся на осно­ві побу­до­ви та роз­вит­ку кана­лу збу­ту та унікаль­них пере­ваг про­дук­ту. Завдяки своїй висо­ко­е­фек­тив­ній та вели­кій струк­турі дослід­жень і роз­ро­бок Techdow став колис­кою висо­ко­я­кіс­них фар­ма­цев­тич­них про­дук­тів, яка надалі несе соціаль­ну від­по­ві­даль­ність за клієн­тів, спів­робіт­ни­ків, інве­сторів та уря­ди через свої про­дук­ти та послу­ги. Techdow пра­гне ста­ти респек­та­бель­ним фар­ма­цев­тич­ним під­при­єм­ством гло­балі­за­ції та зро­би­ти вели­кий вне­сок у здоров’я людей.

Ми використовуємо файли cookie, щоб покращити ваш досвід роботи на нашому веб-сайті. Переглядаючи цей веб-сайт, ви погоджуєтеся на використання файлів cookie.

ВХІД ДЛЯ ПРОФЕСІОНАЛІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Якщо ви медичний працівник, натисніть «ВХІД», щоб підтвердити та почати.

Доступ обмежено

Скористайтеся іншими ресурсами!

Вхід Вихід

Shenzhen Techdow Pharmaceutical Co., Ltd