Угода користувача 

Ця Угода користувача (надалі – «Угода»), укладається між Інтернет-магазином shashibo.com.ua, що знаходиться в мережі за адресою https://shashibo.com.ua (надалі – «Інтернет-магазин», «Сайт»), з одного боку, та користувачем послуги, який прийняв умови цієї Угоди шляхом приєднання/реєстрації/оформлення покупки в цілому і беззастережно (надалі – «Покупець»), з іншого боку, і визначає умови придбання товарів через Сайт.

 • Ця Угода укла­даєть­ся між Покупцем та Інтернет-магазином в момент оформ­лен­ня замо­в­лен­ня. Покупець під­твер­джує свою зго­ду з умо­ва­ми, вста­нов­ле­ни­ми цією Угодою.
 • Інтернет-магазин зали­шає за собою пра­во вно­си­ти змі­ни до цієї Угоди в одно­сто­рон­ньо­му порядку.
 • Ця Угода є дого­во­ром при­єд­нан­ня в розу­мін­ні ст. 634 Цивільного кодек­су України.
 • Інформація про товар та ця Угода, що пред­став­лені на Сайті, є пуб­ліч­ною офер­тою згід­но ст. 641 Цивільного кодек­су України.
 • До від­но­син між Покупцем та Інтернет-магазином засто­со­ву­ють­ся поло­жен­ня Цивільного кодек­су України про роздріб­ну тор­гів­лю, а також Закон України «Про захист прав спо­жи­ва­чів» та інші нормативно-правові акти, прий­няті від­по­від­но до них.
 • Покупцем може бути будь-яка фізич­на або юри­дич­на осо­ба, здат­на прий­ня­ти та опла­ти­ти замо­в­ле­ний нею товар в поряд­ку та на умо­вах, визна­че­них цією Угодою на тери­торії України.
 • Дана Угода повин­на роз­гля­да­тись у тому вигляді, в яко­му вона опуб­лі­ко­ва­на на Сайті, і повин­на засто­со­ву­ва­тись та тлу­ма­чи­тись від­по­від­но до зако­но­дав­ства України.
 • Інформація про товар, що про­по­нуєть­ся для покуп­ки в Інтернет-магазині, пред­став­ле­на у вигляді фото­гра­фій това­ру і його опису.
 • Товар може незнач­но відріз­ня­ти­ся від його фото­гра­фій на Сайті, але від­по­ві­да­ти­ме його опису.
 • На про­хан­ня Покупця пред­став­ник Інтернет-магазина може нада­ти (по теле­фо­ну або за допо­мо­гою елек­трон­ної пошти) іншу інфор­ма­цію, необ­хід­ну і достат­ню, з точ­ки зору Покупця, для прий­нят­тя ним рішен­ня про покуп­ку товару.
 • Зазначена на Сайті ціна това­ру може бути змі­не­на Інтернет-магазином в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку, але не піс­ля того, як замо­в­лен­ня було оформ­лене Покупцем.
 • Покупець має пра­во офор­ми­ти замо­в­лен­ня на будь-який товар, пред­став­ле­ний на Сайті, як такий, що є в наяв­но­сті. Кожен товар може бути замо­в­ле­ний в будь-якій доступ­ній кіль­ко­сті. Оформлення замо­в­лен­ня здійс­нюєть­ся за допо­мо­гою від­по­від­но­го інтер­фей­су, наяв­но­го на сторін­ках Інтернет-магазину.
 • При оформ­лен­ні замо­в­лен­ня Покупець надає Інтернет-магазину наступ­ну інформацію:
 • Повне Ім’я та прізвище
 • Країна, регіон, місто доставки
 • Телефон
 • Адреса елек­трон­ної пошти (E‑mail)
  • Покупець несе пов­ну від­по­ві­даль­ність за надан­ня неправ­ди­вих відо­мо­стей, що спри­чи­ни­ло за собою немож­ливість вико­нан­ня Інтернет-магазином своїх зобов’язань перед Покупцем.
  • При замо­в­лен­ні това­ру в ніч­ний або неробо­чий час, а також в вихід­ний або свят­ко­вий день, замо­в­лен­ня вва­жаєть­ся отри­ма­ним о 10 годині ран­ку в наступ­ний робо­чий день.
  • Після оформ­лен­ня замо­в­лен­ня на E‑mail Покупця буде надіслане пись­мо­ве пові­дом­лен­ня про таке замо­в­лен­ня. У разі незго­ди Покупця з інфор­ма­цією, вка­за­ною в цьо­му пові­дом­лен­ні, він зобов’язаний пись­мо­во від­мо­ви­тись від дано­го замовлення.
  • При від­сут­но­сті това­ру на скла­ді пред­став­ник Інтернет-магазину зобов’язаний дове­сти до відо­ма про це Покупця (по теле­фо­ну або за допо­мо­гою елек­трон­ної пошти).
  • При від­сут­но­сті това­ру Покупець має пра­во замі­ни­ти його іншим това­ром або ану­лю­ва­ти замовлення.
  • Покупець має пра­во від­мо­ви­тись від замо­в­ле­но­го това­ру в будь-який час до його від­прав­ки, зав­час­но пові­до­мив­ши про це Інтернет-магазин. У випад­ку від­мо­ви від това­ру піс­ля його достав­ки, з Покупця утри­муєть­ся сума фак­тич­но поне­се­них вит­рат Інтернет-магазина на достав­ку товару.
 • Доставка това­ру, замо­в­ле­но­го в Інтернет-магазині, в узгод­же­но­му кіль­ко­сті та асор­ти­мен­ті, здійс­нюєть­ся Інтернет-магазином по всій тери­торії України за допо­мо­гою служб доставки.
 • Витрати з достав­ки това­ру обго­во­рю­ють­ся з пред­став­ни­ком Інтернет-магазину.
 • Відправлення та достав­ка замо­в­ле­но­го това­ру про­во­дить­ся в обу­мо­в­лені з Покупцем терміни.
 • Покупець зобов’язаний в при­сут­но­сті курье­ра вико­на­ти прий­нят­тя това­ру за кіль­кістю, яко­сті, асор­ти­мен­том та ком­плекс­но­сті замо­в­ле­но­го товару.
 • Покупець має пра­во від­мо­ви­тись від това­ру піс­ля його отри­ман­ня про­тя­гом 14 кален­дар­них днів. Повернення това­ру належ­ної яко­сті мож­ли­ве у випад­ку, якщо збе­ре­же­но його товар­ний вигляд (не роз­кри­та упа­ков­ка), спо­жив­чі вла­сти­во­сті, а також доку­мент, що під­твер­джує факт і умо­ви покуп­ки зазна­че­но­го товару.
 • При від­мо­ві Покупця від това­ру Інтернет-магазин повер­тає Покупцеві гро­шо­ву суму, спла­че­ну ним за товар, за вираху­ван­ням фак­тич­но поне­се­них вит­рат на достав­ку това­ру Покупцеві і виве­зен­ням това­ру від Покупця, про­тя­гом 10 днів з дня пред’явлення Покупцем такої вимоги.
 • Інтернет-магазин не несе від­по­ві­даль­но­сті за мож­ливі тех­ніч­ні помил­ки в робо­ті Сайту, наслід­ком яких є немож­ливість вико­нан­ня замо­в­лен­ня або його несвоє­часне вико­нан­ня. Крім того, до немож­ли­во­сті вико­нан­ня замо­в­лен­ня або його несвоє­часне вико­нан­ня можуть при­зве­сти обста­ви­ни, зумо­в­лені людсь­ким фак­то­ром, або ж подія­ми непе­ре­бор­ної сили (фор-мажор, ст. 617 Цивільного кодек­су України), викли­кані соціаль­ни­ми і при­род­ни­ми ката­кліз­ма­ми (вій­ни, рево­лю­ції, про­те­сти, поже­жі, повені та ін.)
 • У разі немож­ли­во­сті вико­нан­ня прий­ня­тих на себе зобов’язань з при­чин, вка­за­них вище (виклю­ча­ю­чи форс-мажор), Інтернет-магазин несе від­по­ві­даль­ність в межах сум, отри­ма­них від Покупця в яко­сті опла­ти за послуги.
 • Інтернет-магазин не несе і ні за яких обста­вин не може нести нія­кої матеріаль­ної від­по­ві­даль­но­сті, що вихо­дить за межі сум, отри­ма­них від Покупця в яко­сті опла­ти за послуги/товари.
 • Інтернет-магазин не несе нія­кої від­по­ві­даль­но­сті у випад­ку настан­ня форс-мажорних обставин.
 •  
 • Інтернет-магазин збері­гає всю інфор­ма­цію про замо­в­лен­ня і даних Покупця, зго­ду на оброб­ку яких Покупець дає при при­єд­нан­ні до цієї Угоди, і зобов’язується не роз­го­ло­шу­ва­ти її. Інтернет-магазин зобов’язується не поши­рю­ва­ти кон­фі­ден­цій­ну інфор­ма­цію про будь-які дані Покупця без його на те зго­ди, за винят­ків випад­ків, обу­мо­в­ле­них в Угоді або інших випад­ків, перед­ба­че­них зако­но­дав­ством (напри­клад при пере­да­чі для достав­ки замо­в­лен­ня ком­панії перевізнику)
 • Вся інфор­ма­ція, що містить­ся на сторін­ках Інтернет-магазину, вклю­ча­ю­чи фото­гра­фії, лого­ти­пи, диза йн, опис, а також інша інфор­ма­ція – є інте­лек­ту­аль­ною влас­ністю її влас­ни­ків. Копіювання і будь-яке інше вико­ри­стан­ня матеріалів мага­зи­ну в комер­цій­них цілях без пись­мо­вої зго­ди Інтернет-магазину заборонено.
 • Всі мож­ливі супереч­ки, що вип­ли­ва­ють з цієї Угоди або пов’зані з нею, під­ля­га­ють вирі­шен­ню від­по­від­но до зако­но­дав­ства України.
 • Визнання судом будь-якого з поло­жень даної Угоди недій­ним або таким що не під­ля­гає вико­нан­ню, не звіль­няє сто­ро­ни від вико­нан­ня інших поло­жень Угоди.
 1. Акцептуя Угоду, Покупець погод­жуєть­ся на весь тер­мін її дії на:

1.1 Обробку пер­со­наль­них даних – збір, запис, систе­ма­ти­за­ція, нако­пи­чен­ня, вико­ри­стан­ня, збері­ган­ня, уточ­нен­ня (онов­лен­ня, змі­ну), витяг, пере­да­чу (надан­ня, доступ), бло­ку­ван­ня, зне­особ­лен­ня, зни­щен­ня пер­со­наль­них даних. Інтернет-магазин здійс­нює авто­ма­ти­зо­ва­ну, неав­то­ма­ти­зо­ва­ну і змі­ша­ну оброб­ку пер­со­наль­них даних, з метою про­су­ван­ня товарів, робіт, послуг, в тому числі товарів, робіт, послуг третіх осіб. Під треті­ми осо­ба­ми маєть­ся на ува­зі осо­би, перелік яких роз­мі­ще­ний на Сайті);

1.2 Надання інфор­ма­ції про суб’єкта пер­со­наль­них даних третім осо­бам, з яки­ми суб’єкт пер­со­наль­них даних пла­нує і / або укла­дає дого­во­ри, пла­нує ско­ри­ста­ти­ся або кори­стуєть­ся послу­га­ми третіх осіб. У разі необ­хід­но­сті надан­ня пер­со­наль­них даних для досяг­нен­ня зазна­че­них вище цілей третій особі, а так само як при залу­чен­ні третіх осіб до надан­ня послуг в зазна­че­них цілях, при пере­да­чі Інтренет-магазином оброб­ки пер­со­наль­них даних належ­них йому функ­цій і пов­но­ва­жень іншій особі,оператор оброб­ки пер­со­наль­них даних має пра­во в необ­хід­но­му обсязі роз­кри­ва­ти для здійс­нен­ня вищев­ка­за­них дій інфор­ма­цію про Покупця (вклю­ча­ю­чи пер­со­наль­ні дані: пріз­ви­ще, ім’я, по бать­ко­ві, пас­порт­ні дані, адре­су міс­це­з­на­ход­жен­ня, номер теле­фо­ну, адре­су елек­трон­ної пошти, інфор­ма­ція про надані Інтернет-магазином послу­ги (в тому числі інфор­ма­ції про міс­це­з­на­ход­жен­ня при отри­ман­ні послуг) і пла­те­жах за ці послу­ги, та будь-яку іншу інфор­ма­цію нада­ну Покупцем Інтернет-магазину,в тому числі інфор­ма­ція про вико­нані / неви­ко­нані гро­шо­ві зобов’язання, інша інфор­ма­ція, отри­ма­на з інших дже­рел, нада­на суб’єктом пер­со­наль­них даних) таким третім осо­бам, їх аген­там і іншим упов­но­ва­же­ним ними осо­бам, а також нада­ва­ти таким осо­бам від­по­від­ні доку­мен­ти, що містять таку інформацію;

1.2.1. Отримання рекла­ми при вико­ри­стан­ні послу­ги, а також отри­ман­ня рекла­ми з метою про­су­ван­ня товарів робіт послуг Інтернет-магазина і третіх осіб (за винят­ком відо­мо­стей, що ста­нов­лять таєм­ни­цю зв’язку), в тому числі шля­хом здійс­нен­ня пря­мих кон­так­тів з Покупцем за допо­мо­гою засобів зв’язку (Під треті­ми осо­ба­ми маєть­ся на ува­зі осо­би, перелік яких роз­мі­ще­ний на Сайті.

1.2.2. У разі, якщо Інтернет-магазин  дору­чає оброб­ку пер­со­наль­них даних Покупця третій особі з метою укла­ден­ня та/або вико­нан­ня своїх зобов’язань за Угодою, сто­ро­ною якої є Покупець-громадянин, і/або з метою здійс­нен­ня прав і закон­них інте­ресів Інтернет-магазина або Покупця, зго­да Покупця на це дору­чен­ня, в тому числі на пере­да­чу його пер­со­наль­них даних тако­го третій особі, оброб­ку пер­со­наль­них даних таким третьою осо­бою від­по­від­но до дору­чен­ня Інтернет-магазина, не потрібна.

1.3. Покупець має пра­во вис­ло­ви­ти свою від­мо­ву від здійс­нен­ня дій, пере­ра­хо­ва­них в пунк­тах. 1.1, 1.2, 1.3 цьо­го Додатку, наступ­ни­ми спо­со­ба­ми: – шля­хом надан­ня Інтренет-магазину від­по­від­но­го пись­мо­во­го пові­дом­лен­ня. При наяв­но­сті тех­ніч­ної мож­ли­во­сті Інтернет-магазина, Покупець також має пра­во вис­ло­ви­ти від­мо­ву від здійс­нен­ня дій, зазна­че­них у пунк­тах 1.1, 1.2, 1.3 цьо­го Додатку, шля­хом вчи­нен­ня Інтернет-магазином пев­них кон­клю­дент­них дій, які доз­во­ля­ють одно­знач­но іден­ти­фіку­ва­ти Покупця і вста­но­ви­ти його волевиявлення.